Vilkår

1. OPPDRAGET

1.1 Pengit.no/Kronen Partners AS («Pengit») sin utførelse av oppdraget reguleres av tilsendt oppdragsbekreftelse og disse oppdragsvilkår («Vilkårene»), med mindre annet er skriftlig avtalt.

1.2 Ved avtaleinngåelse defineres det hvilke kostnader Pengit skal følge opp og reforhandle på vegne av kunden.

1.3 Pengit tar en årlig gjennomgang av ønskede  kostnader.

1.4 Målsetningen for ethvert oppdrag er å redusere kundens kostnader uten å endre deres allerede avtalte vilkår.

1.5 For å ivareta kundens interesser på beste måte, er Pengit avhengig av at kunden så snart som mulig oversender og gir fullstendig informasjon om eksisterende kostnader og avtalevilkår med leverandører for tjenester som spesifisert i oppdragsbekreftelsen.

1.6 Dersom tilstrekkelig lav pris ikke lar seg fremforhandle vil Pengit synliggjøre potensialet og komme med en anbefaling for videre aksjoner for å likevel lykkes med å redusere kostnadene. Dette kan e.g. være anbefaling å bytte leverandør med konkret forslag.

1.7 Ved gjentatte oppdrag for samme kunde, vil Vilkårene gjelde med mindre annet blir skriftlig avtalt ved nye oppdrag.

2. FULLMAKT

2.1 Pengit tildeles herved fullmakt til å reforhandle pris på eksisterende avtaler som definert av oppdragsbeskrivelsen. Fullmakten inkluderer anvendelse av oversendt prisinformasjon og vilkår samt innhenting av prisinformasjon fra andre aktører som tilbyr samme tjeneste.

2.2 Pengit har ikke fullmakt til å reforhandle innholdet i noen avtaler ut over pris, eller inngå nye avtaler med eksisterende eller andre aktører.

2.3 Ved å akseptere vilkårene til Pengit bekrefter Pengit godkjennelse av oppdraget og oversendelse av relevante dokumenter for oppdraget som godkjennelse av fullmakten.

2.4 Kunden kan når som helst trekke fullmakten tilbake.

3. HONORAR OG OMKOSTNINGER

3.1 Når nye avtalevilkår med reforhandlet pris oversendes av avtalemotpart defineres besparelsen som den årlige differansen mellom kostnader ved oppdragets start og den reforhandlede prisen («Besparelsen»).

3.2 Med mindre annet er avtalt i oppdragsbekreftelsen, vil vårt salær bli beregnet med utgangspunkt i et suksesshonorar på 50 % av ett års (12 måneders) Besparelse («Honoraret»). Honoraret defineres på tidspunktet ny reforhandlet pris mottas fra avtalemotpart.

3.3 Dersom avtalen mellom kunde og avtalemotpart endres/avsluttes etter dette tidspunktet, påvirkes ikke Honoraret, uavhengig av hvor nærstående eller omfattende endringen er.

3.4 Alle Honorar er eksklusiv merverdiavgift.

4. TAUSHETSPLIKT

4.1 Pengits medarbeidere har taushetsplikt med hensyn til opplysninger som mottas i forbindelse med oppdraget.

4.2 For å kunne oppfylle kundens interesser, tar Pengit forbehold om å gi taushetsbelagt informasjon til rådgivere, samarbeidspartnere eller andre, i den utstrekning det er nødvendig for å gi kunden god bistand.

4.3 Pengit benytter elektronisk kommunikasjon (e-post) for å kommunisere så vel med kunden som med eventuelle motparter. For å sikre datamateriale, benytter Pengit seg av profesjonelle leverandører av løsninger for antivirus og brannmurtjenester. Utover det ansvar tjenesteleverandørene eventuelt måtte ha, er Pengit ikke ansvarlig for noe tap som følge av feil, mangler, skade, uhell, virus, nedetid, eller lignende faktorer i forbindelse med bruk av elektronisk kommunikasjon.

5. FAKTURERING

5.1 Vi fakturer Honoraret når kunden, som følge av Pengits innsats, har mottatt en bedre pris hos avtalemotpart.

5.2 Betalingsbetingelsene er 14 dager fra utsendelse av faktura.

5.3 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter av det beløp som er forfalt til betaling, ihht. lov 17.desember 1976 nr.100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

6. RETTIGHETER TIL RESULTATER

6.1 Pengit forbeholder seg alle opphavs- og immaterielle rettigheter til dokumenter og arbeidsprosesser anvendt i utførelsen av oppdraget. Slik som, men ikke begrenset til, dokumenter, presentasjoner, dataprogrammer, ideer, konsepter, modeller og lignende.

7. ANSVAR

7.1 Pengit har ikke på noen måte ansvar for indirekte tap/følgeskader.

7.2 Pengit tar ingen ansvar for innholdet i avtalen med tredjepart. Eksempelvis, men ikke begrenset til; dekninger av forsikringer, forsikringsvilkår med mer.

7.3 Dersom Pengit har angitt en oppfatning om hva en forhandlingsutfall antas å bli, innebærer dette ikke noen garanti for det faktiske resultatet. Pengit har ikke ansvar for resultatet i en sak uten at dette er skriftlig avtalt på forhånd.

8. OPPSIGELSE OG EKSLUSIVITET

8.1 Oppdraget kan når som helst, gjensidig, sies opp med 14 dagers skriftlig varsel.

8.2 Pengit har under enhver omstendighet krav på honorar som beskrevet i punkt 3 for kostnadsreduksjon helt eller delvis knyttet til arbeid utført av Pengit.

8.3 Under oppdragets varighet plikter kunden ikke å samarbeide med andre aktører i direkte konkurranse med Pengit AS.